New Document
Photo Gallery
(2)(2014-02-11)
โครงการ “การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อบูรณาการผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา” การบัญชี 4 ปี รหัส 54 หัวข้อ “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนการผลิต ของการบริการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาชีพท้องถิ่นพื้นบ้าน สินค้าโอท๊อป วิสาหกิจชุมชน”
(3)(2014-01-14)
กิจกรรมและผลงานนักศึกษา โครงการ “การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อบูรณาการผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา” การบัญชี 4 ปี เทียบโอน รหัส 56 หัวข้อ “การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชีและการคำนวณต้นทุนการผลิต ของการบริการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาชีพท้องถิ่นพื้นบ้าน สินค้าโอท๊อป วิสาหกิจชุมชน” เพิ่มเติม
(16)()
ออกค่ายอาสา
(4)(2012-12-06)
การแข่งขันประกวดคำขวัญที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

Photo Gallery ® Language Centre Lampang Rajabhat University