รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
รายงานข้อมูลสารสนเทศบุคคลกรประจำสาขา
จำนวนอาจารย์ประจำสาขาืทั้งหมด  12  คน
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8.33    ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 83.33    ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 8.33

อาจารย์
7 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5 คน
รองศาสตราจารย์
0 คน
ศาสตราจารย์
0 คน


อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 58.33    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 41.67    รองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    ศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 0.00