บุคลากรประจำสาขา
บุคลากรประจำสาขา


อาจารย์ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชนก ทองลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช

อาจารย์ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

อาจารย์ปริยนุช ปัญญา

อาจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน

อาจารย์สุดากานต์

อาจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

อาจารย์สุพรรณี คำวาส