ข่าวประชาสัมพันธ์

     06-03-2014

    โครงการ การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อบูรณาการผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
    รายละเอียด


กิจกรรมทั้งหมด
ระบบสารสนเทศ

ข้อมูลนักศึกษา สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลอาจารย์ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลอาจารย์

มคอ.3 มคอ.5 สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล มคอ.3 มคอ.5

งานวิจัย สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล งานวิจัย

ข้อมูลการบริการวิชาการ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลการบริการวิชาการ

การบูรณาการ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล การบูรณาการ

ข้อมูลงบประมาณ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ สารสนเทศเปรียบเทียบข้อมูล ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์